Blogg

Hej

Välkommen till bloggen.

Charlotte Nygren heter jag, ägare till WinDaloooch förändringsledare. Här hittar du tips hur du lyckas med långsiktigt hållbara förändrings- och förbättringsarbeten. Du är alltid välkommen att kontakta mig på charlotte.nygren@windaloo.se

Teamutveckling 2019-09-30

Hur väl fungerar ditt team?
Frågan är högst relevant om vi har gemensamma mål och när vi behöver samarbeta för att kunna utföra våra arbetsuppgifter.

Forskningen visar att teamarbete är ett mycket effektivt sätt att främja trivsel och välbefinnande samt åstadkomma goda prestationer och resultat. Men om teamet inte fungerar då visar forskningsresultat på lägre arbetstillfredställelse och högre andel som överväger att sluta på sitt arbete. I icke fungerande team finns även resultat på högre andel våld eller trakasserier, stress, arbetsrelaterade skador och sjukfrånvaro. Fungerar inte teamet är det bättre för medarbetarna att inte arbeta i team alls, jämfört med ett så kallat pseudoteam. Att regelbundet prata om och reflektera kring samarbete och gemensamma prestationer är väl investerad tid för att skapa ett sundare arbetsklimat och kanske även lägre sjukfrånvaro.

Hur vet vi om teamet är väl fungerande eller ej?
Ett bra sätt är att fråga medarbetarna i teamet hur de upplever sitt arbete. Att helt enkelt kartlägga hur teammedlemmarna upplever hur väl det egna teamet fungerar.

Jag använder Team Pro Inventory som är en strukturerad metod för teamutveckling med basen i forskningen. Det är helt enkelt en enkät där teamets medlemmar tar ställning till påståenden om olika aspekter av teamarbetet. Utifrån enkätsvaren skapas ett underlag som i nästa steg används för utvecklande insatser och samtal om teamets sätt att samarbeta och genomföra sitt uppdrag. Enkäten berör de aktiviteter som teamet utför tillsammans och gentemot varandra för att organisera och utföra sina arbetsuppgifter. Vi får en indikator på hur väl medlemmarna tycker att teamet fungerar.

Utifrån det skapade underlaget om hur medlemmarna uppfattar sitt team, gör vi teamutvecklande insatser. Beroende på utvecklingsområde kan insatserna vara teamträning, gemensamma eller individuella reflektioner, feedbackövningar, utbildning eller liknande. Dessa syftar så klart till att skapa en positiv inverkan på faktisk teamprestation. Sådana kan vara att skapa samsyn om uppdrag och mål, roller och arbetsfördelning, gemensamma normer för beteenden, stärka sammanhållningen, skapa tillit och trygghet, som några exempel. Allt för att skapa ett effektivt och högpresterande team. Efter de teamutvecklande insatserna genomförs enkäten på nytt för att fånga förändringen som medlemmarna nu upplever. Det blir effektivt och konkret.

Ibland undrar jag varför inte fler är nyfikna på hur väl deras team fungerar och vad de faktiskt skulle kunna åstadkomma med teamutvecklande insatser. Vi har alla så mycket att vinna både utifrån resultat och hälsa.

2019-09-30